www.wschod.uni.wroc.pl:
pracownicy naukowi > prof. nzw. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki > wizytówka

prof. zw. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki

I. Chronologia :

Ur. 1.02.1949 we Wrocławiu. Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Świebodzinie (matura 1967)

1967 - 1968 studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego

1968 - 1969 nauczyciel szkoły podstawowej w Radzowicach pow. Syców

1969 - 1971 zasadnicza służba wojskowa (ciężka artyleria naziemna), plut. rez.

1971 - 1975 studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, mgr administracji 1975 (Kluby poselskie mniejszości ukraińskiej w Sejmie II Rzeczypospolitej)

1973 - 1980 pracownik naukowo - techniczny w Instytucie Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego

1980 - 1986 Zjednoczone Zakłady Produkcyjno - Remontowe Energetyki ENERGOPREM Wrocław, kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego

1985 obrona doktoratu - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, dr nauk prawnych (Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy (1917 - 1918),

1986 - 1988 Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, adiunkt od 1988 Instytut Badań Niemcoznawczych i Europejskich - od 1989 Instytut Studiów Międzynarodowych,

2003 kolokwium habilitacyjne - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie politologii (Współczesna białoruska doktryna i historiografia (po roku 1989) wobec Polski i polskości)

2005 profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Wrocławskim

2006 kierownik Zakładu Badań nad Europą Wschodnią Instytutu Studiów Miedzynarodowych.

II. Badania - specjalizacja, dydaktyka:

1/ W latach 1973 - 1987 (i dalej równolegle) badania nad najnowszymi dziejami ustroju Polski (II RP), słowiańskie mniejszości narodowe w II RP, współczesna polska myśl polityczna,

2/ Po roku 1990 badania archiwalne, biblioteczne i "w terenie" na obszarze Białoruskiej SSR - Republice Białoruś (także na Litwie) ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tamtejszej polskiej mniejszości narodowej, stosunków polsko - białoruskich oraz sytuacji prawno - politycznej Polaków w ZSSR (współcześnie oraz przed i po II wojnie światowej).

Pracę badawczą na Białorusi łączona ze społeczną działalnością wspierania tamtejszego polskiego odrodzenia narodowego (działania oświatowe, praca kulturalna, działalność charytatywna w Grodnie, Mińsku, Lidzie, Wołkowysku, Nowogródku, Iwieńcu, Rubieżewiczach, Baranowiczach oraz Kownie i Kiejdanach na Litwie), a także odnajdowaniem, dokumentowaniem i upamiętnianiem miejsc polskiej martyrologii na Wschodzie (jako prezes społecznych organizacji Straż Mogił Polskich oraz Oddziału Dolnośląskiego Wspólnoty Polskiej). Pracę tę oraz (czasowo) badania i opracowania naukowe przerwał tragiczny wypadek, jakiemu uległem w roku 1998. Do pracy i działalności (już jako inwalida) wróciłem w roku 2001.

3/ Zajęcia dydaktyczne w Instytucie Studiów Międzynarodowych:

 1. Prawo międzynarodowe publiczne (wykład na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych).
 2. Historia doktryn politycznych i prawnych (wykład na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych).
 3. Proseminarium magisterskie (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych).
 4. Konwersatorium (do wyboru ECTS) : Polska mniejszość narodowa na Białorusi, Litwie, Łotwie i w Estonii (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych).
 5.  Współczesne relacje międzycywilizacyjne.

4/ Obecnie studia i badania naukowe w następującym zakresie :

 1. Polska mniejszość narodowa na Litwie i w Republice Białoruś.
 2. Stosunki polsko - białoruskie w XX wieku i obecnie.
 3. Współczesna europejska myśl polityczna (doktryna prawno - polityczna) wobec koncepcji państwa narodowego.

 4. Prawno - międzynarodowe aspekty stosunków państwa polskiego z Litwą i Białorusią.

III. Nagrody i wyróżnienia :

 1. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - 2010,
 2. Srebrny Krzyż Zasługi - 1988,
 3. Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2004,
 4. Złotą Odznakę Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia - 1985,
 5. Honorowy Tytuł Członka Związku Polaków na Białorusi (nr 5 - 1995) oraz szereg dyplomów i podziękowań od ZPB,

 6. Medal XX - lecia Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego - 2010,

 7. Medal Brązowy Stowarzyszenia Wspólnota Polska - 1999,

 8. Członkostwo Honorowe (Nr 3.) Towarzystwa Polskich Plastyków na Białorusi - 1996,

 9. W trakcie studiów m. in. byłem wyróżniony Srebrną i Złotą Odznaką Primus inter pares,

 10. W wojsku otrzymałem Odznaki Wzorowy Żołnierz III i II. stopnia.

IV. Aktywność społeczna:

 1. Aktywne członkostwo w Stowarzyszeniu Wspólnota Polska (wspiera wszechstronnie Polaków za granicą i Polonię); prezez Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska, członek Rady Krajowej,
 2. W latach 1991 - 1999 współzałożyciel stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, prezes Oddziału Dolnośląskiego PTZ,

 3.  W latach 1999 - 1999 współzałożyciel, wiceprezes i prezes stowarzyszenia Straż Mogił Polskich na Wschodzie.

   

   

 

 

 

 

 

Kontakt
Gabinet nr. 14
Telefon (0-71) 375 51 34
Mail zdzislaw.winnicki@uni.wroc.pl
Konsultacje
wtorek 12:00-14:00 pok.14
Syllabusy
sylabus art 34